Tiếng Việt Tiếng Anh
Sơn Tàu Biển

Sơn Tàu Biển

SƠN TÀU BIỂN HẢI PHÒNG

SƠN TÀU BIỂN HẢI PHÒNG

SƠN CHỐNG HÀ RP3 là loại sơn trên cơ sở nhựa cao su clo hóa biến tính.

SƠN CHỐNG HÀ RP3 là loại sơn trên cơ sở nhựa cao su clo hóa biến tính.

th«ng sè kü thuËt

 

Lo¹i

:

Cao su clo ho¸

H­íng dÉn sö dông

:

Dïng s¬n chèng hµ, chèng b¸m bÈn ®¸y tµu.

Mµu s¾c

:

N©u ®á

 §iÓm b¾t löa

:

250C

Hµm l­îng r¾n theo thÓ tÝch

:

50±2%

§é phñ lý thuyÕt

:

0,07 ~  0,14 L/m2

;

122,5  ~  245 g/m2

                  §é dµy mµng ­ít

:

2,8  ~  3,6 mils

;

70  ~  140 microns

§é dµy mµng kh«

:

1,4  ~  2,8 mils

;

35 ~  70 microns

Thêi gian kh«

(ë DFT lµ 40mm)

:

NhiÖt ®é

Kh« bÒ mÆt

Kh« hoµn toµn

50C

1giê

6giê

100C

30phót

5giê

200C

20phót

3giê

300C

15phót

2giê

Kho¶ng thêi gian s¬n líp

tiÕp theo (ë DFT lµ 40mm)

:

Tèi thiÓu

Tèi ®a

15giê

-

10giê

-

8giê

-

6giê

-

Thêi gian kh« h¹ thuû

(ë DFT lµ 40mm)

:

Tèi thiÓu

Tèi ®a

16giê

-

10giê

-

6giê

-

5giê

-

Dung m«i pha lo·ng

:

dung m«i rp1, ra

Ph­¬ng ph¸p thi c«ng

:

Sóng phun kh«ng cã kh«ng khÝ, chæi quÐt, con l¨n

 §iÒu kiÖn thi c«ng

:

NhiÖt ®é

§é Èm

:   Tèi thiÓu   00C

:   Tèi ®a       85% R.H.

 

 

 

Dïng sóng phun kh«ng cã kh«ng khÝ

 

 

§Çu pÐp phun sè

¸p lùc ®Çu ra

§é nhít

Pha lo·ng

:   Graco  619, 721

:   120 ~ 150 kgf/cm2

:   60  ~  80 gi©y (BZ4)

:   0 ~ 5% theo khèi l­îng

   

 Líp s¬n tr­íc thÝch hîp

:

s¬n lãt rp1...

S¬n líp sau thÝch hîp

:

-

 §ãng gãi

:

1 thµnh phÇn


đối tác khách hàng

  • Đối Tác 1
  • đối tác 2
  • đối tác 3
  • đối tác 4
  • đối tác 5