Tiếng Việt Tiếng Anh
Sơn Công nghiệp - Dân dụng

Sơn Công nghiệp - Dân dụng

SƠN THÉP MẠ KẼM HẢI PHÒNG

SƠN THÉP MẠ KẼM HẢI PHÒNG

Sơn thép mạ kẽm AC-Zn là sơn lót hiệu quả cao, gốc nhựa Acrylic và khô do bay hơi dung môi. Đây là loại sơn dễ thi công và đặc biệt có khả năng đạt được độ dầy màng sơn khô cao khi thi công bằng súng phun.

–          Sơn có độ bám dính cao đặc biệt bám dính rất tốt trên bè mặt sắt mạ kẽm.

–          Sơn khô nhanh, bền thời tiết, bền màu, có độ bóng cao.

–          Độ dày màng khô từ 35 ~ 50 microns

Sơn thép mạ kẽm AC-Zn là sơn lót hiệu quả cao, gốc nhựa Acrylic và khô do bay hơi dung môi. Đây là loại sơn dễ thi công và đặc biệt có khả năng đạt được độ dầy màng sơn khô cao khi thi công bằng súng phun.

–          Sơn có độ bám dính cao đặc biệt bám dính rất tốt trên bè mặt sắt mạ kẽm.

–          Sơn khô nhanh, bền thời tiết, bền màu, có độ bóng cao.

–          Độ dày màng khô từ 35 ~ 50 microns

th«ng sè kü thuËt

 

Lo¹i

:

S¬n lãt gèc Acrylic biÐn tÝnh.

H­íng dÉn sö dông

:

S¬n lãt trªn s¾t m¹ kÏm, s¾t, thÐp vµ gç c¸c lo¹i.

Mµu s¾c

:

Mµu tr¾ng

 §iÓm b¾t löa

:

240C

Hµm l­îng r¾n theo thÓ tÝch

:

40 ± 2%

§é phñ lý thuyÕt

:

10   ~  6,67  m2 /l        

;

 115 ~ 230 g/m2

                  §é dµy mµng ­ít

:

4,0  ~  5,9 mils                    

 100 ~ 150  microns

§é dµy mµng kh«

:

1,6   ~   2,4 mils                    

  40  ~  60 microns

Thêi gian kh«

®.d.m.s.k lµ 60mm)

:

NhiÖt ®é

Kh« bÒ mÆt

Kh« hoµn toµn

50C

1,5 giê

8 giê

100C

1,2 giê

5,5 giê

200C

1 giê

5 giê

300C

30phót

3 giê

Kho¶ng thêi gian s¬n líp

tiÕp theo(ë §.D.M.S.K lµ 60mm)

:

Tèi thiÓu

Tèi ®a

12 giê

-

8 giê

-

6 giê

-

5 giê

-

Dung m«i pha lo·ng

:

Dung m«i AC-Zn hoÆc RA

Ph­¬ng ph¸p thi c«ng

:

Sóng phun kh«ng cã kh«ng khÝ, chæi quÐt, con l¨n

 §iÒu kiÖn thi c«ng

:

NhiÖt ®é

§é Èm

:   Tèi thiÓu  00C

:   Tèi ®a      85% RH

 

 

Dïng sóng phun kh«ng cã kh«ng khÝ

 

 

§Çu pÐp phun sè

¸p lùc ®Çu ra

§é nhít

Pha lo·ng

:   Graco  619, 721

:   120 ~ 180 kgf/cm2

:   120  gi©y. (IWATA Cup)

:    0 ~ 10% theo thÓ tÝch

 Líp s¬n tr­íc thÝch hîp

:

 

S¬n líp sau thÝch hîp

:

S¬n thÐp m¹ kÏm AC-Zn

 §ãng gãi

:

1 thµnh phÇn


đối tác khách hàng

  • Đối Tác 1
  • đối tác 2
  • đối tác 3
  • đối tác 4
  • đối tác 5